หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ธรรมศาสตร์

%

ปร.ด.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) ม.มหิดล
%

junejungko@hotmail.com

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์

อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

%

วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

%

yang_dede@hotmail.com

 

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์

อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

%

วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

%

yang_dede@hotmail.com

 

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) ม.หอการค้าไทย

%

วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

%

Ph.D. (Agricultural Science) Gifu University JAPAN

%
chairat.tec@gmail.com
ผศ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

ผศ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
%

วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
%

ปร.ด. (อณูชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
%
kanjanavas@hotmail.com
อ.อลิษา สุนทรวัฒน์

อ.อลิษา สุนทรวัฒน์


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

alis_peep@hotmail.com

 

อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด

อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด

วท.บ. (เคมี) ม.นเรศวร

%

วท.ม. (เคมี) ม.เชียงใหม่

%

วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

%
peeyanun@gmail.com
อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ

อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ

วท.บ. (ชีวเคมี) ม.ขอนแก่น

%

วท.ม. (ชีวเคมี) ม.มหิดล

%

ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล

%
ksopittha@gmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

ระพีพันธ์ บุญจันทร์

ระพีพันธ์ บุญจันทร์


วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

fart_poodpaad@hotmail.com